cyklopreteky xc 2022m2Pozývame opäť všetkých, čo majú radi naše menej náročné cezpoľné cyklistické preteky Ivanka XC, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. 9. 2022 v dopoludňajších hodinách v Ivanke pri Dunaji a najbližšom okolí s centrom v areáli strednej školy v Ivanke pri Dunaji.

Všetky podstatné informácie si prečítate v texte nižšie.

Propozície jesenných cyklopretekov Ivanka XC

Cezpoľné preteky pre nenáročných

Termín sobota 10.9.2022 dopoludnia
Miesto

Ivanka pri Dunaji, SNP 30, Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna

Vstup len cez prednú bránu (vyznačený v Google mape)

Príchod do areálu po žltej a po svojich.Areal

Organizátor Telovýchovná jednota IOAN 1209
Kategórie
Kategória Rok narodenia Dĺžka trate Terén
Baby 2018 a mladšie 1 -2 minúty ovál, rovinka
Mikro 2016-17 5 - 7 minút ovál, tráva
Mili 2014-15 8 - 10 minút rôzne povrchy
Mini 2012-13 13 -17 minút rôzne povrchy
Ml. žiaci a žiačky 2010-11 15 - 25 minút rôzne povrchy
St. žiaci a žiačky 2008-09 15 - 25 minút rôzne povrchy
Dospelí a kadeti 2007 a starší cca 22km rôzne povrchy

Na zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia!

V každej kategórii spolu súťažia dievčatá s chlapcami (aj ženy a muži) s výnimkou, ak by sa v danej kategórii prihlásilo veľa účastníkov. Vyhodnotené budú dievčatá a chlapci (aj ženy a muži) zvlášť.

V prípade nedostatočného počtu účastníkov v kategórii môžu byť kategórie odštartované spoločne (vyhodnotené zvlášť).

Prihlásenie

Online prihlasovanie bude ukončené 08.09.2022 o 24:00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Účastnícky limit je 250 pretekárov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Prihlásenie je potrebné vykonať v nasledujúcich dvoch krokoch:
- Online prihlásenie pre získanie štartovacieho čísla prostredníctvom odkazu online registrácia.
- Stiahnutie, vytlačenie, vyplnenie a podpísanie papierovej prihlášky z nasledujúceho odkazu papierová prihláška (ešte doplníme), ktorú je potrebné predložiť pri prezentácii. V prípade ak nemáte k dispozícii možnosti tlače tak prihlášku vypíšete priamo pri prezentácii, kde budú k dispozícii nevyplnené tlačivá.
- Prihlásenie namieste bude podmienené vypísaním papierovej prihlášky, ktorú dostanete k dispozícii. 

Štartovné

Baba a Mikro (2016+)

- uhradené do 31.8.2022 – 3 €
- uhradené na účet do 8.9.2022 do polnoci - 4 €
- uhradené na mieste - len v hotovosti - 5 €


Mili až St. žiaci (2008-2015) – s občerstvením

- uhradené do 31.8.2022 – 5 €
- uhradené na účet do 8.9.2022 do polnoci - 6 €
- uhradené na mieste - len v hotovosti - 8 €


Kadeti a dospelí (2007 a skôr) – s občerstvením

- uhradené do 31.8.2022 – 8 €
- uhradené na účet do 8.9.2022 do polnoci - 9 €
- uhradené na mieste - len v hotovosti - 12 €

Deti s trvalým pobytom v Ivanke pri Dunaji majú vďaka podpore obce Ivanka pri Dunaji pri prihlásení a zaplatení do 8.9.2022 zľavu zo štartovného vo výške 2,- EUR.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartovný balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartovného balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V cene štartovného je štartovný balíček:
- štartové číslo
- merací čip
- nápoj
- od kategórie Mili aj občerstvenie

Prezentácia Piatok, deň pred pretekmi
- od 17:00 do 19:00 všetky kategórie

Sobota, v deň pretekov
- od 08:00 do 08:45 kategórie Baby a Mikro
- od 08:00 do 09:15 kategórie Mili a Mini
- od 08:00 do 09:45 kategórie žiakov
- od 08:00 do 10:30 kategórie kadetov a dospelých
Štart Štart kategórie Baby je o 9:00, ostatné kategórie následne. Orientačný čas štartu pretekov dospelých a kadetov je okolo 10:50.

Pretekári budú radení na štarte podľa poradia zostaveného na základe času online prihlásenia a uhradenia štartovného.
Ceny a tombola Medaily a vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii.

Každý, kto absolvuje naše preteky, má šancu získať niečo hodnotné, a to v podobe balíčka pre víťazov, alebo v našej tombole.

Partneri Preteky finančne podporili:

Obec Ivanka pri Dunaji
www.ivankapridunaji.sk

Bratislavský samosprávny kraj
logo_bsk.png
www.bratislavskykraj.sk


Ďalší partneri:

Servis bicyklov počas pretekov zabezpečuje Betalservis
logo_betalservis.png
www.betalservis.sk

Ceny dodáva Zlaté zrnko
www.zlatezrnko.sk

Čistenie bicyklov Cyklo Star© zabezpečuje Floraservis
logo_cyklostar.png
www.floraservis.sk

Ovocie zabezpečuje Zelovoc jeden
06 zelovoc 1
facebook/Zelovoc1
Doplňujúce informácie Doklad o zaplatení je vhodné si so sebou priniesť na prezentáciu pre prípad reklamácie.

Uhradené štartovné vopred prihláseným osobám, ktoré sa nezúčastnia pretekov, nebude vrátené.

V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis.
Časomiera Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo vpredu na bicykli, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartovného čísla vpredu na bicykli sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartovné číslo je majetkom usporiadateľa. Štartovné čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovným číslom prideleným v štartovnej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o.
Technika merania času: pasívny čip
Časomiera bude merať čas cyklistom do skončenia vyhlásených pretekov.

Podmienky účasti Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu trate, prípadne zmenu termínu.

Pretekár štartuje na pretekoch na vlastné nebezpečenstvo.

Organizátor odporúča lekársku prehliadku.

Certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov! Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole.

Usporiadateľ aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody.

Účastníci sa podpisom na prihláške zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Každý účastník berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej berie na vedomie, že je povinný dodržiavať nariadenia usporiadateľov a súhlasí s podmienkami účasti a prihlasuje sa na toto podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu

Účastník dobrovoľne súhlasí s použitím svojich osobných údajov na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasí so zverejnením audiovizuálneho záznamu svojej osoby z pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb. pre prevádzkovateľa (Telovýchovná jednota Ioan 1209, IČO 42358728) a jeho zmluvného sprostredkovateľa časomiera: SunBell s. r. o. IČO: 50248740). Tento súhlas je daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. zákona písomne. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Celkový počet účastníkov pretekov bude z dôvodu bezpečnosti obmedzený.

Poradové čísla budú pretekárom vydávané podľa poradia, v akom budú prihlásení cez online prihlášku.

V záujme ušetrenia času pri prezentácii odporúčame každému účastníkovi si vopred vytlačiť, vyplniť a podpísať papierovú prihlášku a priniesť ju so sebou na prezentáciu. Neaplikuje sa.
COVID-19 Podujatie sa bude riadiť aktuálnymi pandemickými opatreniami.
Výhrada V prípade nepriaznivého počasia môžu byť preteky zrušené alebo preložené na iný termín.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia!

Pozor, až do konania pretekov sa môžu podmienky aktualizovať, preto Vám odporúčame sledovať priebežne tieto webové stránky.
Riaditeľ pretekov Marián Mališ